Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Program KAWKA A A A RSS pdf drukuj

Cel główny: zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz niebezpiecznych produktów spalania w Gminie Miechów.

„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA" Projekt pn. „Likwidacja niskiej emisji w Gminie Miechów etap 1"

Całkowity koszt zadania - 2 388 908,77 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania -1 710 697,41 zł
Środki NFOŚiGW – 874 101,70 zł
Środki z WFOŚiGW – 836 595,71 zł
Moc likwidowanych kotłowni węglowych- 3390 kW
Okres realizacji: 2014 – 2016

W ramach powyższego zadania:

• przy Północnej Pierzei Rynku zlikwidowano kotłownię wę-glową starego typu o mocy 300 kW i zastąpiono ją kotłownią
gazową o mocy 60 kW
• przy ul. Rynek 17 zamontowano kocioł kondensacyjny z za-mkniętą komorą spalania o mocy 36 kW
• na os. Gen. Wł. Sikorskiego zlikwidowano kotłownię węglo-wą K 3 i zastąpiono ją 11 indywidualnymi kotłowniami gazo-wymi. W  każdym z  bloków zamontowano dwa kotły gazowe
kondensacyjne o mocy 45 kW każdy oraz zainstalowano insta-lacje solarne.
• na osiedlu XXX – lecia (Parkowe) zlikwidowano kotłownię węglową  o mocy 1200 kW i zastąpiono ją nowoczesną, konte-nerową kotłownią gazową, przy zastosowaniu kaskady dwóch kotłów kondensacyjnych wodnych o łącznej mocy 790 kW
• przy ul. Służba Polsce zlikwidowano 4 kotły węglowe o łącz-nej mocy 480 kW i zastąpiono je kotłami kondensacyjnymi ga-zowymi o łącznej mocy 321 kW

"Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii'' - Projekt pn. "Likwidacja niskiej emisji w Mieście Miechów etap 2"

KAWKA II
Całkowity koszt zadania- 4 464 925,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania - 3 675 516,25 zł
Środki NFOŚiGW – 1 864 766,25 zł
Środki z WFOŚiGW –1 702 031,15zł
Moc likwidowanych kotłowni węglowych: 6983 kW
Okres realizacji: 2015 - 2017

Fundusze przeznaczone zostały na:
Likwidację 658 pieców węglowych w  domach jednorodzin-nych oraz blokach należących do wspólnot mieszkaniowych.
Wymianę pieców węglowych na:
• piece gazowe
• piece elektryczne
• przyłącze do sieci ciepłowniczej
• montaż 2 pomp ciepła

W  2015 r. oraz 2016 r. zlikwidowano łącznie 321 pieców/ kotłów węglowych w  domach jednorodzinnych i  wspólnotach 
mieszkaniowych i zastąpiono je kotłami gazowymi, przyłączami do sieci ciepłowniczej oraz pompami ciepła. W 2017 roku zlikwi-dowanych zostanie minimum 337 pieców/kotłów węglowych.

W  2016 roku zlikwidowano dwa kotły węglowo – miałowe o łącznej mocy 400 kW  w budynku Domu Kultury CKiS i za-stąpiono je dwoma kotłami gazowymi kondensacyjnymi o mocy 90 kW każdy.  W pawilonie  handlowym na os. XXX – lecia wy-mieniono 2 kotły węglowe o łącznej mocy 75 kW na jeden kocioł gazowy kondensacyjny  o mocy 60 kW.

W 2017 roku zlikwidowano węglową kotłownię  lokalną K1 (6 kotłów) o mocy 1960 kW. Rozbudowano kotłownię  gazową K2
o 3 kotły gazowe o łącznej mocy 1219 kW wraz z niezbędną in-frastrukturą techniczną w celu podłączenia istniejących obiektów ogrzewanych zlikwidowanej lokalnej kotłowni K1 do ko-tłowni K2 (dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

W ramach zadania przebudowano 892,5 m sieci ciepłowniczej. Dodatkowym elementem zadania było wykonanie instalacji so-larnej wspomagającej pracę kotłowni K2. Łączna moc kolektorów 48 kW.

Wyniki osiągnięte łącznie w programie KAWKA I i KAWKA II
Lata realizacji: 2014-2017
Ilość zlikwidowanych pieców i palenisk węglowych: 658
szt o łącznej mocy 4.484,5 kW
Ilość zmodernizowanych kotłowni miejskich  - 7 o łącz-nej mocy 5.825 kW
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 3.943,91 Mg/rok
Wartość zrealizowanych zadań:
6. 853 833,77 zł
Kwota pozyskanego dofinansowania z NFOŚiGW i WFOŚiGW: 5 277 494,81 zł.

Zobacz podumowanie projektu modernizacji miejskich kotłowni