Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miechów A A A RSS pdf drukuj

Gmina Miechów przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miechów". Jest to dokument strategiczny, w którym zawarto planowane działania inwestycyjne i nieinwestycyjnie na terenie gminy w latach 2014-2020 przyczyniające się do: redukcji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE), poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć zwiększy szanse władz publicznych, mieszkańców, oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminny, na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 -2020, w tym m.in. na:

  • termomodernizację budynków publicznych
  • wymianę kotłów na niskoemisyjne
  • wymianę oświetlenia/ urządzeń na energooszczędne
  • modernizację instalacji
  • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
  • budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych
  • modernizację/ budowę sieci dystrybucyjnej

Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów realizacji projektu z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i środowisko 2007-2013 działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -plany gospodarki niskoemisyjnej.

Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych o stanie gospodarki energią w poszczególnych sektorach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy, niezbędne szkolenia dla pracowników a także promocję projektu.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Wykonawcą PGN dla Gminy Miechów jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A, ul. Nowowiejska 21,/25 00-665 Warszawa.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miechów

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko