Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Zmiana ustawy o ochronie przyrody

piątek, 16 czerwca 2017

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U.2017 poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1. Nowe zapisy ustawy nakładają na osoby fizyczne obowiązek zgłoszenia do Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie od 17 czerwca 2017r. zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm przekraczają: 1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek, albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

2. Organ przyjmujący zgłoszenie w terminie 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw do zgłoszonej wycinki drzew. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

3. Nowelizacja wprowadza możliwość wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem 14-dniowego terminu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

5. Usunięcie drzewa bez wymaganego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem kary pieniężnej.

6. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

7. W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – o obwodach pni powyżej 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - o obwodach pni powyżej 65 cm i pozostałych drzew – o obwodach pni powyżej 50 cm.

Podziel się: