Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

środa, 15 marca 2017

Na podstawie art. 17 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów,  ul. H. Sienkiewicza 25 w holu Sali konferencyjnej (pok. Nr 251 i 252) w godzinach: od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami, odbędzie się dnia 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25 w sali nr 251.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późniejszymi zmianami) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późniejszymi zmianami) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

do Burmistrza Gminy i Miasta Miechów na adres 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie od 23 marca 2017 r. do 5 maja 2017 r.  

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać:

  • w formie pisemnej w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25
  • ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Miechów,  ul. H. Sienkiewicza 25
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina @miechow.eu

w nieprzekraczalnym terminie od 23 marca 2017 r. do 5 maja 2017 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

Miechów, dn. 14.03.2017 r.

/Andrzej Banaśkiewicz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Miechów/

Podziel się: