Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza nabor na wolne stanowisko urzędznicze w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska.

1. Wymagania niezbędne(formalne):

1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) wykształcenie: studia wyższe techniczne,

3) minimum 2  letni staż pracy  o charakterze związanym z realizacją inwestycji  lub w biurze projektowym lub  minimum 2  letni staż pracy w administracji rządowej  lub samorządowej o charakterze związanym z realizacją inwestycji  lub zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do  udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowana specjalność: inżynieria sanitarna i  uprawnienia  do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie,

2) Znajomość przepisów  ustawy o samorządzie  gminnym, kodeksu postępowania  administracyjnego, ustawy prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)  Znajomość zasad kosztorysowania,

4)  Biegła obsługa komputera.

 3. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1)  Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i nadzoru inwestycyjnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej , budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, a także ich remontów budowlano-montażowych.

2) Zbieranie, pozyskiwanie i opracowywanie wstępnych danych do prac projektowych związanych z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

3)  Koordynacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowych, ich opiniowania i uzgadniania dla prowadzonych inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej  wykonywanych jako zadania własne Gminy.

4) Przygotowywanie i koordynacja wykonania inwestycji i remontów oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadań  oraz zapewnienie nadzoru autorskiego  dla skomplikowanych zadań inwestycyjnych.

6) Współudział w organizowaniu przetargów dla  realizowanych inwestycji.

7) Udział w komisjach przetargowych.

8) Sporządzanie umów na wykonywanie robót, usług, zakup materiałów zlecanych poza przetargiem.

9) Przekazywanie placów budowy realizowanych oraz rozliczanie inwestycji i prowadzonych remontów. 

10)  Udział w przeprowadzanych odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań.

11)  Prowadzenie przeglądów zrealizowanych zadań inwestycyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz nadzorowanie usunięcia stwierdzonych usterek w zakresie realizowanych zadań.

12) Sporządzanie wniosków o pożyczkę  z WFOŚiGW oraz kontrola nad  jej rozliczeniem dla zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

13) Obsługa lokalnych inicjatyw społecznych w zakresie realizowanych inwestycji.

4. Warunki pracy:

a/  budynek piętrowy – brak windy,

b/  brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

c/  czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo,

d/  wysiłek umysłowy,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

6) oświadczenia kandydata:

- o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków.

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie 32-200 Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25 (dziennik podawczy) lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji” do dnia 16 czerwca 2017r.                                                               

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do II etapu naboru, kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ww.wrotamalopolski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przy  ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.Dz.U.2014.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t.Dz.U.2014.1202 ze zm.).  

/Informacja o naborze na wolne stanowisko zamieszcozna na stronie BIP/

Podziel się:

W tej kategorii: